HVORFOR EN DKV PLAN?

Før en bygningsejer kan få erstatning ved en brandskade, skal der være tale om § 79. Det er et krav at bygningsejer har oplyst rigtige oplysninger ved indtegningen af forsikringen, såsom om der er overholdt bygningslovgivningen, hvilket indebærer en DKV Plan mm. Forsikringen vil dog ikke kunne afvise at dække skaden, men bygningsejer vil være bedre stillet, hvis uheldet er ude og især hvis der er tvivl om skadeårsagen eller svigt i bygningens drift og brandsikring. 

Derudover forventer forsikringen at bygningsejer overholder bygningslovgivningen i henhold til drift og vedligeholdelse. Dette er ikke nyt, men det nye er at bygningsejer har bevisbyrden og skal kunne dokumentere at bygningslovgivningen samt DKV er overholdt efter diverse forskrifter.

Urigtige oplysninger ved aftalens afslutning

§ 4. Har forsikringstageren ved forsikringens tegning svigagtig givet urigtig oplysning om eller fortiet en omstændighed, som må antages at være af betydning for selskabet, er aftalen ikke bindende for dette.

§ 5. Må det antages, at forsikringstageren ved forsikringens tegning hverken vidste eller burde vide, at en af ham given oplysning var urigtig, hæfter selskabet, som om urigtig oplysning ikke forelå.

§ 6. Har forsikringstageren, uden at forholdet omfattes af §§ 4 eller 5, givet urigtig oplysning, er selskabet fri for ansvar, hvis det kan antages de ikke at ville have overtaget forsikringen, om det rette forhold havde været oplyst.

Stk. 2. Må det antages, at selskabet ville have overtaget forsikringen, men på andre vilkår, hæfter det i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have forpligtet sig. Ville selskabet ved genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen i samme forhold.

Beskyt mennesker og værdier

Skab tryghed og beskyt jeres lejere, patienter, borgere samt værdier med en
drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan fra Dansk DKV Plan.

Vi sikrer, at skærpede myndighedskrav til brandteknisk kontrol pr. 1. januar 2020, registreres i en overskuelig digital logbog, som via login kan aflæses af bl.a. brandmyndigheder, forsikringsselskaber og bygningsejere.

Hvordan kommer du i gang:
Indledningsvist gennemgår og registrerer Dansk DKV Plan alle bygningens passive og aktive brandtekniske installationer samt andre relevante oplysninger. Evt. fejl og mangler fremlægges ejeren til godkendelse og efterfølgende udbedring, inden selve DKV Planen udarbejdes.

DKV Plan, et årshjul:
Dansk DKV Plan igangsætter derefter et årshjul, hvor antal kontrolbesøg afhænger af hvilke brandinstallationer bygningen eller dets anvendelse kræver, og hvor meget egenkontrol, ejeren selv har kyndigt personale, til at udføre.

Din sikkerhed:
Påmindelser om kontrolbesøg til personale og akkrediterede virksomheder, styres og administreres af Dansk DKV Plan, der dermed sikrer ejeren at indgåede servicekontrakter overholdes, og at brandsikkerheden opretholdes i hele ejendommens levetid.

Certificeret brandrådgivning:
Har du en ejendom under ombygning, tilbyder Dansk DKV Plan også certificeret brandrådgivning, rådgivning omkring brandkrav generelt samt udfører passiv brandsikring.

Er ovenstående løsningen du har kigget efter, hører vi gerne fra dig.
Kontakt os på 72727256 eller på kontakt@danskdkvplan.dk