FORSIKRINGSSELSKAB OG BEREDSKAB

Det er ejerens ansvar af bygningen overholder myndighedskravene ift. en DKV Plan – Kapitel 7 punkt 7.2 side 8-9

7.2.1 Ejeren

Det overordnede ansvar for bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse tilfalder ejeren af bygningen i overensstemmelse med, at det følger af byggelovens § 17, stk. 1, at det er den til enhver tid værende ejer af en bygning, der er ansvarlig for bygningens lovlighed. 


Ejeren af bygningen kan udpege en person, der varetager den daglige drift, kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske aspekter (driftsansvarlige). Bygningsejeren skal i dette tilfælde give den driftsansvarlige person de nødvendige beføjelser til at varetage dette. Udpegning af den driftsansvarlige fritager ikke ejeren for de pligter, som følger af byggeloven og BR18. Udpeges der ikke en driftsansvarlig, har ejeren de forpligtelser, der i det følgende angives for den driftsansvarlige. 


Ejeren af bygningen skal sætte sig ind i og efterleve kravene til bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse og skal have kendskab til DKV-planen. Desuden skal ejeren sikre, at den eventuelle driftsansvarlige og dennes substitutter tillige har kendskab til DKV-planen. Dette kan f.eks. sikres ved, at ejeren med sin underskrift af DKV-planen angiver at være indforstået med betingelserne for byggeriets drift- kontrol og vedligeholdelse. Dette vil specielt være relevant ved ejerskifte. 


Ejeren af en bygning kan f.eks. via lejekontrakten anvise, at lejeren selv skal vedligeholde visse elementer, men det er fortsat ejerens ansvar at disse elementer vedligeholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Sådanne elementer kan f.eks. være røgalarm anlæg, håndslukningsudstyr og lignende, som angivet i appendiks 7A DKV-skema for kontrol og eftersynsterminer.