MYNDIGHEDSKRAV OG PÅBUD

Lovkrav

Da myndighederne i januar 2020 indførte kapitel 7, under kapitel 5 i BR18, blev der bla. stillet skærpede krav til egenkontroller.
Dette gælder for nybyggeri og eksisterende bygninger, der alle skal overholde de opdaterede myndighedskrav. 

Efter en periode uden mærkbar effekt, strammedes kravene igen i 2022, med en bekendtgørelse,
der alt efter fejlens varighed og omfang (kategori A, B, C eller godkendt), kan udløse et påbud.

De skærpede krav i kapitel 7 i BR18 pr. januar 2020 medfører, at ejer skal dokumentere, at bygningen fortsat er uændret ift. eksisterende godkendte forhold. Der er ligeledes kommet nye krav ift. passiv brandsikring jf. kap. 7, punkt 7.6 side 50.

§ 144

For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt drifts-, og kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal drift, kontrol og vedligehold ske i henhold til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

7.6 - VEDLIGEHOLDELSE AF PASSIV BRANDSIKRING

Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af passive brandsikringstiltag kan primært udføres som beskrevet i de efterfølgende detailbeskrivelser. Disse vil imidlertid ikke på alle områder være udtømmende, hvorfor det er vigtigt, at det samtidig sikres, at de passive brandsikringstiltags overordnede funktion, er funktionsduelig.

7.6.2 - INSTALLATIONSGENNEMFØRINGER

Gennemføringer i brand adskillelser (f.eks. kabler, rør og ventilationskanaler) skal udføres, så adskillelsernes brandegenskaber ikke forringes. Hvor der er sket ny installation eller ændring, skal åbninger i brand adskillelser lukkes forsvarligt senest samme dag til fyraften. Hvis arbejdet skal fortsætte næste dag, skal der anvendes en egnet midlertidig tætning.
7.6.1 - ÅRLIGT EFTERSYN

Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses, hvor følgende synlige og tilgængelige forhold efterses, og eventuelle skader udbedres:

Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte.

Overflader på gulv, væg og loft.

Brandklassificerede vinduespartier.

Brandisolering og brandtætninger af kanal- og rørføringer.

Tagdækning og tagisolering.

Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres. Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres, og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes, og af sig selv lukker helt i, så låseordning går i indgreb, og fastholder døren/porten.

Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.
7.6.3 - FEJL ELLER MANGLER PÅ PASSIVE BRANDSIKRINGSTILTAG

Konstateres der fejl eller mangler på byggeriets passive brandsikringstiltag, skal dette retableres hurtigst muligt, og for passive brandsikringstiltag, der har indflydelse på personsikkerhed, skal der iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret. Alternativt må lokalerne ikke benyttes.