NYHEDER

KÆRE DRIFTSANSVARLIGE

Social og Boligstyrelsen udkom den 21-12-2023 med et rettelsesblad til:

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 7:
Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, version 1.1 af 04.03.2021.

Rettebladet giver bl.a. ændrede terminer for egenkontrol og andre forhold, som du skal være opmærksom på i din normale gang i bygningen.

Vi giver herunder de vigtigste ændringer med ikrafttræden pr. 01-01-2024, men anbefaler at den fulde version gennemlæses (kan downloades her: https://danskdkvplan.dk/wp-content/uploads/Kapitel-7-Rettelsesbladtil-ift.-nye-krav-til-01-01-2024.pdf).

ÆNDREDE KRAV TIL EGENKONTROLLER

El sikkerhedsattest (punkt 7.2.2 og 7.2.3):

 • ”Elsikkerhedsattest” slettes under forhold, som den driftsansvarlige person skal varetage, og personalet skal instrueres i.

Slangevinder (punkt 7.5.6.1):

 • Eftersyn/dokumentationskrav på slangevinder, ændres fra månedligt til årligt. 
 • Undtaget er bygninger i anvendelseskategori 6, som ændres til halvårligt.

Det kontrolleres at:

 • Slangevinder er let tilgængelige, og afmærkning med markeringsskilt og instruks er intakt.
 • Slangevinder er intakte og tætte.

Stigrør (punkt 7.5.14.1):

 • Eftersyn/dokumentationskrav på stigrør, ændres fra månedligt til halvårligt. 

Det efterses at:

 • Samtlige udtagsventiler er lukkede og slutdæksler er påmonteret. Er slutdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer. 
 • Eftersynet kan udelades for stigrør, hvor alle stigrørtilslutninger er udført med aflåste slutdæksler, eller hvor tilslutninger er udført med slutdæksler og er placeret i et aflåst skab.

Håndildslukkere (punkt 7.5.17.1 & 7.5.17.2):

 • Eftersyn/dokumentationskrav på håndildslukkere, ændres fra månedligt til årligt.
  Minimumskrav til kontrolpunkter ændres ikke.

Brandtæpper (punkt 7.5.19 og Appendiks 7A):

 • Eftersyn/dokumentationskrav af brandtæpper, ændres fra månedligt til årligt. 

Det efterses som minimum at:

 • Brandtæppet er på plads.
 • Markeringsskilt er intakt.
 • Piktogram for brugsanvisning er intakt.


ÆNDREDE KRAV TIL ANDRE FORHOLD

Særligt for skoler/undervisningsinstitutioner og daginstitutioner. 

Gangarealer i flugtveje (punkt 7.3.2.1):

–  Der tilføjes i 5. afsnit et nyt pkt. 8 vedr. indretning af flugtvejsgange, hvor det tillades at opsætte knagerækker til overtøj.

Indretning af flugtveje (punkt 7.3.2.1):

–  Under 5. afsnit tillades andre indretninger af flugtveje end punkt 1-8, såfremt andet ikke fremgår af byggetilladelse, brandteknisk dokumentation eller tidligere godkendelser og funktionskravene opretholdes. Dvs. at indretningen 

– Ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning
– Ikke medfører en forøget brandrisiko
– Ikke reducerer gangens anvendelighed som flugtvej

I disse tilfælde skal der, ud over dokumentation for iagttagelse af ovenstående funktionskrav, udarbejdes en indretningsplan for flugtvejen, som ophænges på let tilgængeligt og synligt sted i flugtvejsgangen. Den skal vise placeringen af det konkrete inventar med detaljeret beskrivelse heraf samt placering af udgange, flugtvejsbelysning, aktiveringstryk, brandsluknings materiel og lignende. 

Indretningsplaner kan enten godkendes af kommunalbestyrelsen ved byggetilladelsen eller efterfølgende udfærdiges af en certificeret brandrådgiver. 

Udstedes godkendelse af kommunalbestyrelsen, skal den være forsynet med en godkendelsespåtegning, og af certificeret brandrådgiver være forsynet med synlig identifikation i form af certifikatnummer og navn eller initialer på den certificerede samt eventuelt firmanavn eller logo. 

Etageplan for undervisningsafsnit (punkt 7.3.8.9.1):

Afsnittet ændres til: 

 • At der på et centralt sted i gangarealerne eller ved de naturlige adgangsveje til de enkelte undervisningsafsnit skal ophænges en brand- og evakueringsinstruks. Tidligere krav om ophængning af en tegning visende flugtveje er udgået.
 • Brand‐ og evakueringsinstruksen for undervisningsafsnit for børn og unge skal indeholde information om, hvordan personer ved evakuering skal begive sig til et samlingspunkt, hvor personalet kan foretage optælling og informere redningsberedskabet ved deres ankomst om evt. manglende personer.

Generelle ordensregler (punkt 7.3.6):

Sidste punkt ændres til: 

 • Teknikrum må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Med teknikrum menes rum, der er indrettet specifikt for teknik til installationer eller tekniske anlæg, som f.eks. ventilationsrum, maskinrum for køleanlæg, eltavlerum og tilsvarende.
 • Tilstedeværelsen af eltavler med en mærkestrøm på højst 63 A i rum, der også anvendes som f.eks. depot eller rengøringsrum, medfører ikke, at rummet skal betragtes som et teknikrum.

Før afsnit 2 tilføjes:

 • For byggeri opført efter tidligere bygningsreglementer end BR18, hvor der foreligger en godkendelse fra beredskabet eller kommunalbestyrelsen vedrørende ordensregler eller andre foranstaltninger, vil denne godkendelse fortsat være gældende. 

Eksisterende DKV-Plan (punkt 7.3.8):

Sidste afsnit ændres til:

 • Dette betyder, at for eksisterende byggeri, som er omfattet af § 147, for hvilket der ikke foreligger en godkendt brandsikkerhedsmæssig DKV‐plan, skal de driftsmæssige forudsætninger i afsnit 7.3.8 følges. 
 • Hvis der foreligger en DKV‐plan, og der er emner i afsnit 7.3.8, der ikke er behandlet i denne DKV‐plan, skal de driftsmæssige krav i beskrivelserne i dette afsnit følges. 
 • Ved evt. henvisninger til Beredskabsstyrelsens tidligere Driftsmæssige forskrifter i en eksisterende DKV‐plan, vil disse henvisninger fortsat være gældende. Dog ikke for emner der, jf. Driftsmæssige forskrifter, krævede en tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). 
 • Eksisterende permanente godkendelser/tilladelser vedr. driftsmæssige foranstaltninger fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) vil fortsat være gældende

Det betyder følgende:

Bygninger som følger de tidligere DKV-krav i BR18:

 • Bygninger med en godkendt brandstrategirapport jf. BR18, skal følge denne. Ønsker man at køre efter de nye BR18-lempelser, kræves en opdatering af DKV-planen. Det kan i princippet betyde krav om en fornyet byggetilladelse og en certificeret brandrådgiver til udførelsen af arbejdet. Det hele står og falder dog med, om man ved en opdateret DKV-plan ændrer på de brandmæssige forudsætninger. 
 • Bygninger, som ingen brandstrategirapport har men har en godkendt DKV-plan, kan godt vælge at komme på de nye retningslinjer. Kontakt os for at høre nærmere om muligheden. 

Bygninger der skal følge de nye DKV-retningslinjer pr. 01-01-2024:

 • Nybyg eller renoveringer som ansøges til kommunen efter 01-01-2024. 
 • Eksisterende bygninger, som ikke har en brandstrategirapport eller godkendt DKV-plan. 


FOR ALLE PUNKTER ANBEFALES: 

Udover de faste periodiske kontrolaktiviteter, skal den driftsansvarlige person, ved sin normale gang i byggeriet, sikre, at flugtveje altid er passable samt tage vare på konstaterede fejl og mangler, såsom manglende lys i flugtvejsarmaturer, branddøre der ikke lukker, brandslukningsmateriel der er synligt beskadiget eller utilgængeligt, og lignende. 

Dansk DKV Plan tilbyder bygningsgennemgang, hvor hele bygningens brandsikkerhed, bliver gået efter, herunder også passiv brandsikring jf. punkt 7.6 og drift – kontrol og vedligeholdelse jf. BR18.   

Giver dette anledning til spørgsmål, er i meget velkommen til at kontakte os på tlf. 72 72 72 56. 

De bedste hilsner
  fra alle os i Dansk DKV Plan